image of
数十年来,通过半导体技术让电子产品更经济实用, 创造一个更美好的世界。我们在开展业务时始终将三大目标谨记于心: 我们要发挥主人翁意识,长久运营公司。 我们要适应不断变化的世界并取得成功。 我们要把 TI 建设成为一家让我们自己引以为荣、希望比邻而居的企业。 让所有的员工、客户、社区, 以及其他利益相关方都因我们的成功而受益。
Package:-
Price:114.9
ln Stock:9000
Package:-
Price:144.38
ln Stock:613
Package:-
Price:115.5
ln Stock:1236
Package:-
Price:115.5
ln Stock:477
Package:-
Price:132.86
ln Stock:619
Package:-
Price:138.08
ln Stock:832
Package:-
Price:132.86
ln Stock:719
Package:-
Price:144.7
ln Stock:1034
Package:-
Price:96.16
ln Stock:3168
Package:-
Price:100.6
ln Stock:3214
Package:-
Price:114.9
ln Stock:2037
Package:-
Price:149.6
ln Stock:369
Package:-
Price:59.13783
ln Stock:17990
Package:-
Price:68.003
ln Stock:120
Package:-
Price:73.91978
ln Stock:13020
Package:-
Price:73.91978
ln Stock:120
Package:-
Price:79.83657
ln Stock:103916
Package:-
Price:98.62
ln Stock:2633
Package:-
Price:80.18
ln Stock:1120
Package:-
Price:49.3
ln Stock:2647
Package:-
Price:132.7
ln Stock:860
Package:-
Price:81.56
ln Stock:177
Package:-
Price:227.08048
ln Stock:161
Package:-
Price:29.80489
ln Stock:1260
Package:-
Price:30.75527
ln Stock:1620

+86-755-23579903

sales@emi-ic.com

12
0