image of
Skyworks Solutions, Inc. 正掀起无线网络革命。我们高度集成的模拟半导体器件正将人们和各种地点、各种事物连接在一起,并涵盖了以前不可想象的各种新型应用,涉及汽车、宽带、蜂窝基础设施、网络家庭、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴市场领域。 Skyworks 是一家全球化公司,总部位于美国马萨诸塞州沃本市,在亚洲、欧洲和北美都设有工程、制造、销售和服务机构。
Package:-
Price:41.02
ln Stock:11900
Package:-
Price:66.66
ln Stock:3550
Package:-
Price:59.90182
ln Stock:2420
Package:-
Price:66.66
ln Stock:120
Package:-
Price:90.32
ln Stock:121
Package:-
Price:39.02
ln Stock:120
Package:-
Price:90.32
ln Stock:127
Package:-
Price:42.4
ln Stock:120
Package:-
Price:95.08
ln Stock:960
Package:-
Price:16.81955
ln Stock:120
Package:-
Price:18.45747
ln Stock:120
Package:-
Price:19.62122
ln Stock:120
Package:-
Price:23.73553
ln Stock:120
Package:-
Price:23.92161
ln Stock:120
Package:-
Price:23.92161
ln Stock:120
Package:-
Price:25.11673
ln Stock:120
Package:-
Price:25.34193
ln Stock:120
Package:-
Price:26.26116
ln Stock:120
Package:-
Price:27.79618
ln Stock:120
Package:-
Price:28.04359
ln Stock:120
Package:-
Price:29.72071
ln Stock:120
Package:-
Price:32.89592
ln Stock:120
Package:-
Price:40.08468
ln Stock:120
Package:-
Price:40.08468
ln Stock:120
Package:-
Price:42.09692
ln Stock:120

+86-755-23579903

sales@emi-ic.com

12
0